Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Avtalen er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

Du må være 18 år for å handle på netthandel.norgeseliten.no

Vi leverer kun i Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder

Innholdsfortegnelse

1. Avtalen

2. Partene

3. Pris

4. Avtaleinngåelse

5. Betaling

6. Levering

7. Risikoen for varen

8. Angrerett

9. Kjøperen rettigheter ved forsinkelse - og frist for å melde krav

10. Reklamasjon ved mangel –kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

12. Garanti

13. Personopplysninger

14. Konfliktløsning

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt av partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:

Firmanavn: Norgeseliten AS

Kontaktadresse: Norgeseliten AS, Stabburveien 24, 1617 Fredrikstad

E-post: nettbutikk@norgeseliten.no

Telefon: 977 61 500

Organisasjonsnummer: 879 166 292

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Prisene, som er oppgitt, inkluderer merverdiavgift. Norgeseliten tar forbehold om prisfeil i nettbutikken. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Norgeseliten tar også forbehold om utsolgte varer, men forplikter seg til å informere kunden, enten via epost eller per telefon om dette så raskt vi oppdager det.

Ordrebekreftelse: Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype og pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Alle transaksjoner foregår i norske kroner.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Vi gjør oppmerksom på at pakken ligger hos Posten i 14 dager etter mottak. Hvis du ikke henter ut pakken innen den returneres til oss, så fakturerer vi deg for frakt begge veier og handling. Per i dag er dette beløpet satt til kr 500.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Om ikke Norgeseliten kan levere innen avtalt tid skal kjøper informeres om årsaken til forsinkelsen og om ny leveringstid. Kjøper har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kunne kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra selger. Dersom kjøperen ikke godtar ny leveringstid, ved forsinket leveranse, tilbakebetales kjøpet innen 30 dager.

 

7.Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

8. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter varen og de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag

forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er

sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Meldingen må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen til selgeren i originalemballasjen, hvis det er mulig.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller vare er stilt i selgeren rådighet.


Kjøperen prøver eller tester.

Når kunden mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om det er i samsvar med bestillingen, som det er blitt skadet i transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon (jf. avtalen punkt 10).

9. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse - og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet) (Lov av 21.jui 1985 nr 82 om kredittkjøp m.m. §8). Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen til selger eller kredittyter av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

·       Oppfyllelse

Dersom selgeren ikke leverer varen til leveringstidspunktet kan kjøper fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

·       Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

·       Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10. Reklamasjon ved mangel - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller

burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler

av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Kjøperen rettigheter ved mangel:

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde løpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

·       Retting eller omlevering

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen velge å kreve selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger kan ikke foreta mer enn to avhjelpsforsøk

På retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere forsøk rimelig.

 

·       Prisavslag

Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert kan kjøper kreve et passende prisavslag. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

·       Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

·       Erstatning

Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomiske tap han eller hun lider som følge av varen har en mangel (jf. Forbrukerloven §33).

 

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette

ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

·       Oppfyllelse

Dersom kjøperen ikke betaler kan selger fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

·       Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.
Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen,
kan selger heve kjøpet.

 

·       Erstatning

Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av avtalebrudd fra kjøperens side (jf. Forbrukerloven §46)

 

·       Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

·       Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på kr 500. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen eller i lovbestemte tilfeller.

Nødvendige opplysninger er: Fullt navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selger vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende kjøperen, reklame, eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selger innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Før kjøper samtykker skal kjøper være informert om hva opplysningene skal brukes til og hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved en avkrysning.

 Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

*du har samtykket i utleveringen, eller

*når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller

* i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på mail: nettbutikk
@norgeseliten.no

·     Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på vår nettbutikk netthandel.norgeseliten.no. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig.

I følge ekom-loven§ 2-7b. om elektronisk kommunikasjon som trådde i kraft den 25. juli 2003 skal alle besøkende som besøker et websted med informasjonskapsler få informasjon om lagring og behandling av opplysninger og samtykke til dette.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler:

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren (gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l.).  Vi gjør imidlertid oppmerksom på, at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Informasjon om bruk av informasjonskapsler/cookies:

Vi bruker informasjonen som samles inn til å analysere trender slik at vi kan gjøre vår nettbutikk bedre for deg å besøke. Opplysningene brukes utelukkende for informasjonslagring for automatisk bruk på nettstedet. I tillegg benyttes eksterne informasjonskapsler for bruk til trafikkstatistikk og annonseringsnettverk. Informasjonen kommer kun til å bli benyttet internt hos Norgeseliten og kommer ikke til å bli videreført til tredjeparter eller andre personer utenfor Norgeseliten.

Hvilke cookies benyttes på vår nettside?

Google Analytics:

Google Analytics er Googles analyseverktøy som hjelper oss å spore statistikk om nettsidebruk, uten å identifisere enkeltperson. Du kan velge bort Google Analytics cookies på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 Les mer om Google Analytics cookies:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller
www.forbrukerradet.no.

 

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er eiendom av Norgeseliten AS, morselskapet Berggård Amundsen AS eller underleverandører og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder blant annet omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Norgeseliten AS.

FAST-avtale

EL-sjekk

ENØK-råd

DESIGN-tips